» » » Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot

Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot

Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot. Cách thêm bài viết liên quan có ảnh cho blogsspot. Cách thêm bài viết liên quan theo nhiều nhãn cho blogspot.Related Post Blogspot

Chào các bạn hiện nay blog cũ của mình hiện vẫn đang bị google bắt giữ có lẽ google nó không còn yêu mình nữa do blog có chứa nội dung mà nó cho là nhạy cảm nên các kết quả tìm kiếm trên google từ blog bittuot.blpogspot.com đó hiện tìm khá khó vì vậy bây giờ mình chuyển qua đây để viết ,chia sẻ những thứ hay ho mà mình biết được cho những ai cần.

Thôi không nói nhiều chúng ta đi vào vấn đề ngay nhé. Mình xin chia sẻ với các bạn một số loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot mà mình biết được. Đọc thấy hữu ích đừng quên nhấn LIKE nhé. Ai copy bài xin ghi nguồn giúp . Xin cảm ơn !

Bài viết liên quan hiện bài mới nhất dạng đơn giản nhất

Cách thực hiện

Bước 1- Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Khuyên các bạn nên down trực tiếp tất cả code blogspot về rồi chỉnh sửa bằng notepad ++ cho dễ nhé (chú ý sao lưu giữ lấy 1 bản để làm bản gốc để tránh trường hợp bị sai code ko phôi phục lại dc)

Rồi dán đoạn code bên dưới vào trước(trên) thẻ </head>
(Các bạn có thể down toàn bộ code về rồi dùng Notepad ++ để chỉnh sửa cho dễ nhớ sao lưu 1 bản để phòng bị lỗi code)
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

Bước 2 - Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'> thường là chèn vào đoạn này nếu ko được các bạn thử chèn thử lần lượt vào các đoạn dưới xem sao
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div id='related-posts'>
        <b>Bài viết liên quan:</b>
        <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
            <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
        </b:loop>
        <script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
    </div>
</b:if>

Chú ý:
 • var max_post = 5; Số bài viết hiển thị của tiện ích

Cách tạo : Bài viết liên quan theo nhiều nhãn blogspot

Bài viết liên quan theo nhiều nhãn blogspot
Ảnh Demo

Cách thực hiện

Bước 1- Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Khuyên các bạn nên down trực tiếp tất cả code blogspot về rồi chỉnh sửa bằng notepad ++ cho dễ nhé (chú ý sao lưu giữ lấy 1 bản để làm bản gốc để tránh trường hợp bị sai code ko phôi phục lại dc)

Bước 2 - Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'>
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>


- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng

<!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='saliproit183'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;bittuot.blogspot.com&quot;;maxNumberOfPostsPerLabel = 6;maxNumberOfLabels = 3;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/><!-- /related post -->

Chú ý:
 • Bạn sẽ phải thay đổi cho phù hợp với cách sắp xếp hiển thị bài viết liên quan theo nhãn phù hợp
 • Thay bittuot.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/"  ở cuối và http://ở đầu. (ví dụ link blog bạn là http://bittuot.blogspot.com/   thì bạn chỉ lấy bittuot.blogspot.com và thay vào đó thôi )
 • maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label). Ở code trên là mình để là 6
 • maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị. Ở code trên là mình để là 3

Cách tạo : Bài viết liên quan cũ và mới cho blogspot


Bài viết liên quan cũ và mới cho blogspot

Cách thực hiện

Bước 1- Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Khuyên các bạn nên down trực tiếp tất cả code blogspot về rồi chỉnh sửa bằng notepad ++ cho dễ nhé (chú ý sao lưu giữ lấy 1 bản để làm bản gốc để tránh trường hợp bị sai code ko phôi phục lại dc)

Rồi dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>:
(Các bạn có thể down toàn bộ code về rồi dùng Notepad ++ để chỉnh sửa cho dễ nhớ sao lưu 1 bản để phòng bị lỗi code)

#related-posts-block ul{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-JQY-hUtTeaU/UySKLvl2ULI/AAAAAAAAC9o/nbsmOyjg4kM/s1600/bg_other_bittuot-blogpot.jpg) repeat-x;margin:0px 0 0 0;padding:6px 0 0 0;list-style:none}
#related-posts-block li{margin:0 0 0 8px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-za2a_u01l4E/UySKzhbr3II/AAAAAAAAC9w/V7pvvux0oMs/s1600/li_bittuotblog-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}
#related-posts-block{line-height:1.5;margin:0 0;font-size:11px;color:#7c7b7b}
#related-posts-loading-text{font-size:12px;text-align:center;color:#002c28}
#related-newest-href{margin:10px 0 2px}#related-newest-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-newest-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-newest-href a:hover{color:#00f}#related-older-href{margin:10px 0 2px}
#related-older-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-older-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-older-href a:hover{color:#00f}
#related-posts-block > div {float: left;width: 48%;}
Bước 2 - Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'>
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>


- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var showdate = true;
var max_post = 8;
//]]>
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='post-labels-for-related' style='display:none'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if></div><div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>

<div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>
<div id='related-posts-block'><div id='related-posts-loading-text'>Loading...<br/><img align='absmiddle' src='http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/S5SkPu7B3iI/AAAAAAAAAgI/UVi04d4jOP8/icon-star.gif'/></div><div id='related-newest-href'><div id='related-newest-title'/></div><div id='related-older-href'><div id='related-older-title'/></div></div></b:if>

<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
function format(ptime){ 
 return ptime.substr(0,19);
}

function formatdate(d){
 var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
 var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
 var m = parseInt(d.substring(5,7),10);
 for(var j=0; j<month.length;j++){
  if(m==month[j]){
   m = month2[j]; break;
  }
 }
 return d.substring(8,10) + "-" + m + "-" + d.substring(0,4);
}

function getRelatedNewestLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) +'</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-newest-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-newest-href-ul1").appendChild(li);
    document.getElementById("related-newest-title").innerHTML = "<b>Các bài viết mới cùng chủ đề</b> ";
                                
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết mới nào cùng chủ đề</b>";
 }
}

function getRelatedOlderLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) + '</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-older-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-older-href-ul2").appendChild(li);
    document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Các bài viết cũ cùng chủ đề </b>";
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết cũ nào cùng chủ đề</b>";
 }
        document.getElementById("related-posts-loading-text").style.display = "none";
}

function createRelatedJson(min_or_max,cRJ_label,fcn_callback,cRJ_max){
 var script = document.createElement("script");
 script.src = "/feeds/posts/summary/-/"+escape(cRJ_label)+"?orderby=published&max-results="+cRJ_max+"&published-"+min_or_max+"="+escape(format(document.getElementById("post-timestamp-for-related").innerHTML))+"&alt=json-in-script&callback="+fcn_callback;
 script.type = "text/javascript";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

}

function checkRelaxLinks(cid,clink){
 var check = false;
 var u = document.getElementById(cid);
 var a = u.getElementsByTagName("a");
 for(var i=0;i<a.length;i++){
  if(a[i].href==clink){
   check = true;
   break;
  }
 }
 var url = location.href.split(".html")[0]+".html";
 if(clink==url) check = true;
 return check;


function createRP(){
 var postLabel = document.getElementById("post-labels-for-related").innerHTML.split(',');
 var max_ = Math.round(max_post/postLabel.length);
 var ul1 = document.createElement('ul');
 ul1.id = 'related-newest-href-ul1';
 document.getElementById('related-newest-href').appendChild(ul1);
 for(var i=0; i<postLabel.length;i++){
   createRelatedJson("min",postLabel[i],"getRelatedNewestLinks",max_);
 }
 var ul2 = document.createElement('ul');
 ul2.id = 'related-older-href-ul2';
 document.getElementById('related-older-href').appendChild(ul2);
 for(var j=0; j<postLabel.length;j++){
   createRelatedJson("max",postLabel[j],"getRelatedOlderLinks",max_);
 }
        
}
createRP();
    //]]>
</script>

Chú ý:
 • var showdate = true; Nếu không muốn hiển thị ngày tháng đăng bài, bạn thay True thành False
 • var max_post = 8; Số bài viết hiển thị trong mỗi phần (Bài cũ và bài mới) của tiện ích
Cách tạo: Bài viết liên quan có ảnh hiển thị hàng dọc blogspot


Bài viết liên quan có ảnh hiển thị hàng dọc blogspot

Cách thực hiện

Bước 1- Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Khuyên các bạn nên down trực tiếp tất cả code blogspot về rồi chỉnh sửa bằng notepad ++ cho dễ nhé (chú ý sao lưu giữ lấy 1 bản để làm bản gốc để tránh trường hợp bị sai code ko phôi phục lại dc)

Rồi dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>:
(Các bạn có thể down toàn bộ code về rồi dùng Notepad ++ để chỉnh sửa cho dễ nhớ sao lưu 1 bản để phòng bị lỗi code)
#related-posts{float:left}
#related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#related-posts ul li{padding:10px 0}
#related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
#related-posts h3{margin:0;font-size:16px}

Bước 2 - Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'> thường là chèn vào đoạn này nếu ko được các bạn thử chèn thử lần lượt vào các đoạn dưới xem sao
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='clear:both'/>
<div id='related-posts'>
<script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>

Chú ý:
 • var max_post = 6; Số bài viết hiển thị của tiện ích
Còn nhiều nữa mình sẽ cập nhật dần dần

Chúc các bạn thành công !

Ai có gì thắc mắc xin coment phí dưới nhé !


Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot

Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot

Bạn đang xem Cách tạo thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot tại Blog Bít Tuốt Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Bít Tuốt Blog nếu bài viết có ích !
Like Bít Tuốt Blog trên Facebook để ủng hộ mình nhé

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

18 comments:

 1. Bạn ơi sao mình làm theo bạn mà trên blog của mình chỉ hiển thị mỗi chữ bài viết liên quan mà ko hiển thị thêm bài viết nào của mình ở dưới cả. Mình đã thử hết các dòng mà không được mặc dù đã check với các nhãn có nhiều bài viết cũng ko thấy.
  Blog của mình là http://tiingame365.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. Chào bạn! mình đã làm được phần hiển thị bài viết liên quan kèm hình ảnh, tuy nhiên hình ảnh mà mình up lên Picasa thì hiển thị, còn ảnh up lên các link khác thì không hiển thị, bạn có thể giúp mình khác phục vấn đề này không

  ReplyDelete
 3. Bạn ơi, blog của mình gắn chuyển hướng sang domain, mình làm như hướng dẫn nhưng link bài viết liên quan toàn bị show ra IP thôi thế là bị sao vậy?

  http://0.0.7.222/09/bai-viet-123.html

  ReplyDelete
 4. Bán Blogger Template Đẹp Tuyệt Cú Mèo
  Bạn nào quan tâm và yêu thích Blogger Template hãy xem Demo Bên Dưới:
  http://vnminhtriet.blogspot.com/

  Giá bán 400.000đ
  Liên Hệ: vnminhtriet@gmail.com
  ĐT:0974603393

  Cài đặt Online Qua Teamview Miễn Phí!

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. Bạn lưu ý có những code trùng lặp 2,3 lần. Tìm cho hết và chèn thử. Của mình đoạn 1 cài không được nhưng đoạn 2 y hệt cách đó vài dòng cài lại oke. Bạn mắc lỗi giống mình tìm code không hết.

   Delete
 6. Cái cách cuối muốn nó rộng ra nựa thì làm thế nào bạn

  ReplyDelete
 7. Template của bác đẹp quá! Bác share e được k bác?

  ReplyDelete
 8. Có nhiều đoạn code trùng lặp lên không phải cứ chèn là được. Khi tìm trong code html bạn phải tìm và thử hết nhé. Mình làm theo cách cuối cùng mãi không được, đến khi tìm trên mạng thấy một bạn ghi chú là có code trùng lặp vậy là tìm được 2 đoạn giống nhau. Chèn vô đoạn thứ 2 mới ăn. Đúng là không thực hành khó mà ra được.

  ReplyDelete
 9. Ad ơi có thể chỉ mình thêm phần bài viết liên quan này vào giao diện của điện thoại không ?? mình làm theo cái này nó chỉ hiện khi duyệt web thôi.làm sao nó hiện khi duyệt bằng điện thoai

  ReplyDelete
 10. Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình đã thêm thành công nhưng cái đoạn div class='post-footer' phải cho nó ở trên mới hiển thị

  ReplyDelete
 11. Không được bạn ơi !!!!!
  http://trietlythanhcong.blogspot.com/

  ReplyDelete
 12. lm r ma k được ad ơi
  -----------------------------------
  https://www.youtube.com/watch?v=7YZh86nvw-k
  HÀI TẾT 2016,HAI 2016 MOI NHAT,SỢ VỢ SỐ 1,HÀI XUÂN BẮC,VÂN DUNG,CÔNG LÝ

  ReplyDelete
 13. bạn có thể cho mình xin code bài viết liên quan của bạn đang dùng không?
  email: hoangcuong8888@gmail.com

  ReplyDelete
 14. khó quá, mình làm không dc toeic

  ReplyDelete
 15. bài viết rất hay. Tks. Đã test và share

  ReplyDelete
 16. Sao các nhãn bài viết liên quan có chữ bel/ ở đằng trước vậy anh?

  http://www.longthuan.net/2016/06/huong-dan-cach-dung-nam-linh-chi-hieu-qua-nhat.html

  ReplyDelete
 17. Ngon rồi, Cảm ơn Ad nhiều nhé!

  ReplyDelete